Скачать бесплатно шаблоны для Wordpress.
Новые шаблоны DLE 10 на dlepro.ru
جایگاه مدیریت استراتژیک در گسترش بازار صنایع فرهنگی - بخش نخست
Здесь новыешаблоны Joomla
креативные Joomla шаблоны.
Здесь новые шаблоны для dle

پــس از پایــان جنــگ هــای جهانــی و بــا پدیدار شدن ژاپــن و آلمــان در جایگاه دو قــدرت اقتصـادي در دهـه ی ۱۹۸۰ میـلادی، آرام آرام فـاز تازه اي دربـازي رقابـت آغـاز شـد؛ نزدیک بـه دو دهـه از آغـاز رقابـت اقتصـادي مـی گـذرد و ملـت هایـي برنـده هسـتند کـه از تـوان اقتصـادي برتـري برخوردارنـد.

در مطالعـه ی عوامـل بـروز دگرگونی های اساســی در زمینه ی اقتصــاد و پیشرفته بودن کشــورها، بــا نقــش نوآوری هــای بشــری در اندازه ی ملـی رو به رو مـی شـویم. فاکتورهـای کمــی و کیفــی نوآوری در کنار این که بیشتر بــا تــوارث از نســلی بــه نســل دیگــر می رسند، بـه محیـط مناسـب نیـز بسـتگی دارد؛ شـرایط محیطـی و نظـام ارزش هــای فرهنگــی در شــکوفایی، سمت و سو دهـی و توانمند کردن، سـهم بـه سـزایی دارنـد. از ایـن رو اسـت کـه فرهنـگ، نوآوری و اقتصـاد
دارای همبسـتگی هـای بنیادیـن هسـتند. هماهنگی بیـن فرهنـگ واقتصـاد از بخش هـای گیرای پژوهشــی و بــه شــدت مــورد توجــه موافقــان و مخالفــان الگوهــای پیشرفت در همه ی کشــورها بـوده و هســت. ایــن بخش از زمینه هایی بــه شــمار مــی  آیــد کــه سیاســتگذاران و برنامه ریــزان بخــش همگانی و فعــالان خصوصــی در هــر دو زمینه ی اقتصـاد و فرهنـگ بـرای تصمیم گیـری و ســاماندهــی رفتار و کارکرد بــدان نیازمندنـد. بـه همیـن رو پـس از انقـلاب در ایـران؛ نگرانی هـای جـدی در باب آثـار دگرگونی های غـرب گرایانـه بـر بخش فرهنـگ کـه بیشتر از پیگیـری برنامه هـای اقتصادی برگرفته از نظریـات اقتصادی سـرمایه داری لیبـرال در چارچـوب الگوهـای پیشرفت غربی اسـت، صفحـه ی نوینی از بـازی را ارايه داد. از سـوی دیگـر مقـالات هنـری مـورد توجـه در سـاحت همگانی فرهنـگ ماننـد سـینما، موسـیقی و تاتـر، معمـاری و شهرسـازی، گردشـگری، نقاشـی، تصویرگـری، هنرهـای تجسـمی و عکاسـی، بـا مخاطبـ کـودک وبزرگسـال بـا پیشـرفت فن آوری، دســتخوش دگرگونی های گســترده شــده انــد.

اقتصاد، فرهنگ؛ اقتصاد فرهنگ
گرچـه بزرگان اقتصـاد بـا رويكـردى اقتصـادى به «اقتصـاد فرهنگ» مـی نگرند و انديشـمندان فرهنــگ بــا رويكــردى فرهنگــی، امــا اقتصــاد فرهنـگ بيشـتر دارای زمينـه ی فرهنگـى اسـت تا اقتصـادی. بـا نـگاه بـه دامنـه ی گسترده که از گردشگری گرفتـه تـا طراحـی صنعتـی، ایـن زمینه نویـد دهنــده در دسترس بودن زمینه های ســرمایه گــذاری، تولیــدی و درآمــدی کلان بــرای هــر کشــور دارای تمــدن اســت. همــگام بــا گسترش فنــاوری، بالا بردن ســطح محصــولات و صنایــع فرهنگـی، درخور نیازمنـدی هـای انسـانی و برگرفته از کاربــرد فنــاوری هــای گوناگون برجســته مــی گــردد. اینجاســت کــه پایــان دوره ی چیرگی فنــاوری هــای ســخت و دوران شــکوفایی فنــاوری هــای نــرم رخ مــی نمایــد و در گسترش همـه جانبـه، افزایـش شـعاع دایـ یره تخصـص هـای میـان رشـته ای پررنـگ مـی شــود. در اینجــا نوآوری یک عنصــر اصلــی گسترش صنایــع فرهنگــی نمایان مــی شــود و بخش انیمیشـن تکیـه گاه گفتار در زمینه ی برخورد فن آوری و فرهنــگ یــک نمونه ی برجســته از برخورد گستره ی هنــر - کــه در ســینما نمایان اســت - بــا فنــاوری اطلاعــات - کــه در بهره برداری از ســخت افــزار و نــرم افــزار مـورد نیـاز - بـرای جـان بخشـیدن بـه تصاویـر واقعیــت یافتــه اســت. هنگامی که سخن از برند سـازی در صنعـت فرهنگـی فیلـم می شـود، نــام یــک شــرکت بالاتر از همــه می درخشــد و آن شــرکت والت دیزنــی و برنــد آن بــرای ســاخت شبکه ای فرهنگــی درخور خانواده ها اسـت. گـروه دیزنـی کـه اکنـون در زمینه هـای گوناگون مانند شــبکه ی اینترنــت، اســتودیو فیلم ســازی، محصــوالت مصرفــی و اقامت گاه تفریحــی فعالیــت دارد، از یــک اســتودیوی کوچــک ســاخت فیلم هــای کوتــاه انیمیشــن آغــاز بــه کار کــرد. ایــن اســتودیو چندان موفــق نبــود و بیشتر بــا بدهی هــای فراوان دســت بــه گریبــان بــود. پــس از ســاخت کارتون هــای محبــوب «میکی مــاوس» بخــت بــه دیزنــی رو آورد. در ســال ۱۹۳۷ دیزنــی بــا ساخت «سـفید برفــی و هفــت کوتولــه» و پــس از آن «ســیندرالا» و «بامبــی» بــه برتریــن ســازنده ی فیلم هــای انیمیشــن تبدیــل شــد و البتــه گفتنـی اسـت کـه سـالیان دراز رقیـب جـدی در ایــن زمینه بــرای آن نبود. در دهــه ی ۱۹۳۰، شــرکت فیلم ســازی بــرادران وارنـر و شـرکت های دیگـر آغاز بـه تولیـد شـخصیت های کارتونـی از «باگزبانـی» گرفتـه تــا «تــام و جــری» کردنــد. امــا اســتاندارد را دیزنــی تعییــن می کــرد و هیــچ شــرکت دیگـری از دید ظاهـر، فریبندگـی و ژرفای هنر بــه پــای کیفیــت دیزنــی نمی رســید. دیزنــی در آثــار خــود تمرکــز بــر خندانــدن بیننده نداشـت؛ بلکـه درپـی پدید آوردن تجربـه، نـوآوری و هنـر بـود. در پایان دهـه ی ۱۹۳۰، رنـگ هـم بـه اسـتاندارد انیمیشـن های کوتـاه داده شـد. در ایـن دهـه کارتون هـای کوتـاه دیزنـی جوایـز اسـکار در زمینـه ی انیمیشـن های کوتـاه را برای خود می کردنـد و دیزنـی جوایـز دیگـری بــرای تجربیــات خــود در بهره گیری از دوربیــن، نمایــش واقع گرایانــه جانوران در تصاویــر و عواملـی ماننـد نورپـردازی و ... بـه دسـت آورد. دیزنــی، پیشــتاز ایــن صنعــت، خواسـته یـا ناخواسـته پیشـرو فن آوری رفتار کرده اســت. تمرکــز بــر کیفیـت و جنبـه هـای هنـری به اندازه ای پررنـگ بـوده اسـت کـه عملا چارچوبـی را کـه از آن بـه «اسـتاندارد» یـاد شـده، پایـه گـذاری کـرده اســت. در ارزیابــی دلیل  شکست «دارا و ســارا» یــا کامیابی نســبی «شکرســتان» که دو نمونـه ی ایرانی گوناگون بـودن، تـراز مطلوبیـت فنـی و هنـری بـا تجربـه هـای جامعـه از نمونـه هـای خارجـی مشـابه مانند «باربـی» یـا «دیزنـی» موجـب تفـاوت درسـطح پذیرش آیـنده و محصـول فرهنگـی شـد. دلیل دیگـر، گوناگونی فراوانی اسـت بیـن شـرایط جامعـه در هنگامی که «عروسـک هـای دارا و سـارا» بـه بـازار آمدند بـا وضعیـت و فضـای حاکـم بـر جامعـه هنگامی کـه انیمیشـن «شکرسـتان» رونمایی شـد. همچنین انیمیشـن وعروسـک دارای تفاوت هـا، کارکردهـا و مخاطبـان متفاوتـی هسـتند کـه موجـب مـی شـود شیوه ی پخش کامـلا گوناگونی را بخواهد. حرکت بـر روی محـور زمـان از ایـن رو یاری دهنده اسـت کــه شکرســتان در دوره ای ارایه شــد کــه شـبکه ی نمایـش خانگـی نوپـا و ناشـناخته بـود. شکرستان با همه ی بهره گیری از عبـارات مصطلـح، پیوند گیرای بیـن تکنیـک و چیدمـان سـنتی در نماها و به کارگیری صدا پیشــگان بنام، شــاید به موفقیـت دسـت پیـدا نمـی کـرد. «شکرسـتان» نمونـه ای از کامیابی در فــروش درون مایه و«دارا و ســارا» نمـود ناموفقـی از فـروش اسـت. بـا کارکردهـای گوناگـون فرهنگـی و تربیتـی، بـه دلیـل گسـتردگی عوامـل، آشکار است که آثــار نهــان وآشــکار ممیــزی در صنایــع فرهنگــی از نمــود بیشـتری برخـوردار اسـت.

فن آوری نرم
در نقطــه ی رو به روی فنــاوري ســخت؛ یعنــی آن دسـته از فنـاوري هایـي کـه ریشـه در دانش طبیعــي و فیزیکــي (زیســت شناســي، فیزیـک، شـیمي، ریاضیـات) دارنـد و ابـزار تولید کالا هـاي مـادي و فیزیکـي بـه شـمار مـي آیند، فنـاوري نـرم جای دارد. آن دسـته از فنـاوري هـا کـه ریشـه در دانش غیرطبیعـي (علـوم انسـاني، هنـر و غیـره) دارنـد و زمینه ی عملیاتـي آن هـا دنیـاي فکـر و اندیشه ی انسـان اسـت. سـه دسـته از دسـته بنـدی هـای فنـاوری هـای نـرم در باب این نوشتار عبارتنـد از:
1. فناوری های نرم تجاری 
2. فناوری های نرم فرهنگی
3. فناوری های نرم اجتماعی در پیوند با فنــاوری هــای نـرم و سـخت.

در بخـش بنـدی زمینه هـای گوناگون فعالیـت هـای دارای کارکـرد مسـتقیم یـا غیرمسـتقیم اقتصــادی، ســهم صنایــع آفرینش و صنایــع فرهنگــی در GDP (تولید ناخالص داخلی) کشــورهای گوناگون نشــان دهنــده ی اســتراتژی و جایگاه آن ها در رقابـت هـای جهانـی اقتصـاد اسـت. در بخش دوم با بررسـی وضعیـت چنـد کشـور، جایگاه مدیریـت اسـتراتژیک در نگاشتن چشـم انـداز و ماموریـت هــای ملــی در چارچــوب بازاریابــی محصـولات ایـن صنایـع را بررسـی مـی کنیـم.

برگرفته از: مجله ی صنایع فرهنگی مهر

زیر مجموعه: دیگر هنرها   دسته: پژوهش   منتشر شده در یکشنبه, 24 آبان 1394 19:12  Tags: پرینت

دیدگاه خود را بیان کنید

به عنوان میهمان دیدگاه دهید

0
terms and condition.

به اشتراک بگذارید:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

هرگونه کپی برداری بدون مجوز کتبی، مشمول ماده ی 12 فصل سوم قانون جرایم رایانه ای بوده و پیگرد قانونی خواهد داشت.

نشانی کوتاه این صفحه برای اشتراک گذاری:

http://honarart.com/3k

نشان درگاه

همه ی حقوق مادی و معنوی از آنِ شرکت راهبران هنر پارسیان می باشد.

طراحی و میزبانی توسط وبتـوک

فرم سنجش دیدگاه

خواهشمند است با در اختيار گزاردن ديدگاه هاى خود، ما را در بهتر كردن كاركرد سايت يارى نماييد.

مسابقه هنرآرت

بخوانید! پاسخ دهید! هدیه بگیرید!

15